Main Menu
Home Familierecht Mediation Procedure rechtbank Tarieven Contact / Route Links Algemene Voorwaarden Kantoor Klachtenregeling
Home | Familierecht

Familierecht
Het familierecht richt zich op alle zaken rond het gezin. Hierbij kunt u denken aan:


Echtscheidingen
Bij een echtscheiding moeten belangrijke kwesties geregeld worden. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, zal een goede regeling getroffen moeten worden over het gezag, de omgang en de kinderalimentatie. Maar ook zonder kinderen moeten de nodige zaken geregeld worden. Verdelen van het inkomen, het vermogen (huis, auto, bedrijf, …), wie gaat waar wonen? Het is van wezenlijk belang, met en zonder kinderen, om zorgvuldige afwegingen te maken. Advocatenkantoor De Boer helpt u hierbij. U kunt bij ons terecht voor een eenzijdig- en voor een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en voor het voeren van verweer in een echtscheidingsprocedure.

Geregistreerd partnerschap
De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van het huwelijk. Omtrent de voorwaarden, rechten, plichten en gevolgen kunnen wij U adviseren. Indien het geregistreerd partnerschap niet met wederzijds goedvinden eindigt is een beëindigingsprocedure via de rechter noodzakelijk. Deze is vrijwel gelijk aan een echtscheidingsprocedure.

Ongehuwd samenleven
Over de gevolgen van beëindiging van het ongehuwd samenleven dienen net als bij een echtscheiding goede afspraken te worden gemaakt en vastgelegd. Te denken valt aan woning, kinderen, vermogensverdeling e.d.

Afstammingsrecht
Wie zijn de juridische ouders van een kind? Zijn dat de biologische ouders of de verzorgers en kan dat gewijzigd worden? De wet verbindt nogal wat consequenties aan het ouderschap. Ons kantoor kan U adviseren en assisteren in procedures zoals Adoptie, Ontkenning Vaderschap, Erkenning Vaderschap, Vernietiging Erkenning, Vervangende Toestemming tot Erkenning en de Gerechtelijke Vaststelling van het Vaderschap.

Gezag en voogdij
Tegenwoordig houden in de meeste gevallen beide ouders na echtscheiding het ouderlijk gezag. Ons advocatenkantoor heeft onder meer ervaring met verzoekschriftprocedures bij de Rechtbank voor gezamenlijke gezagsuitoefening door een ouder en zijn partner, wijziging van gezamenlijk gezag, verzoek gezamenlijke voogdij en verzoek beëindiging voogdij.

Omgang en verzorging
Recht op omgang:
Uitgangspunt is dat een kind en een ouder recht hebben op omgang met elkaar. In de wet is vastgelegd dat dit ook geldt voor een kind en een niet-met-gezag belaste ouder.

Omgangs- verzorgingsregeling:
Bij de klassieke omgangsregeling heeft het kind zijn hoofdverblijf bij één ouder en is het kind één weekend per twee weken bij de andere ouder: in de meeste gevallen van vrijdagavond tot zondagavond.

 
Desgewenst kunnen ouders zo'n weekendregeling in goed overleg uitbreiden met vaste zorgdagen door-de-week.

 
De Raad voor de Kinderbescherming adviseert over het algemeen om kinderen in ieder geval één weekend per twee weken bij de niet-verzorgende ouder te laten zijn. Het idee hier achter is dat het kind en de niet-verzorgende ouder in het weekend het meeste tijd voor elkaar hebben en dan de meeste kans hebben om iets met elkaar op te bouwen in gezinsverband. Indien de rechtbank wordt verzocht een omgangsregeling vast te stellen, volgt de rechtbank over het algemeen dit advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

Alimentatie
Alimentatie is de plicht om een bijdrage te verschaffen in het levensonderhoud. Deze plicht vloeit rechtstreeks voort uit de wet. In het algemeen bestaan er verschillende soorten alimentatie.

 
  • Kinderalimentatie. Ouders dienen de kosten van levensonderhoud van hun kinderen te betalen tot hun 21-ste verjaardag. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Deze plicht heeft niet alleen betrekking op de situatie waarin een echtscheiding wordt uitgesproken, ook bij uit huis plaatsingen moeten ouders bijdragen in de kosten van levensonderhoud;
  • Partneralimentatie. Gewezen echtelieden moeten een bijdrage betalen in elkaars levensonderhoud.
  • Overige alimentaties. Hoewel niet afdwingbaar op grond van de wet kunnen kinderen ook bijdragen in de kosten van levensonderhoud van bijvoorbeeld hun ouders. Indien hier een regelmatig patroon is bestaan ook fiscale voordelen.

Adoptie
In sommige gevallen van adoptie is een uitspraak van de Rechtbank in Nederland nodig. Aan adoptie zijn strenge voorwaarden gesteld. Als u een (buitenlands) kind wilt adopteren met of zonder uw partner,kunnen wij u adviseren en bijstaan in deze procedure.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 
De gezinsvoogdij-instelling, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter spelen een rol in deze procedures. Belanghebbende kunnen te maken krijgen met de (voorlopige) ondertoezichtstelling van een minderjarige, een uithuisplaatsing, overplaatsing, verlenging en de verschillende middelen "schriftelijke aanwijziging, omgangsregeling en medische behandeling". Wij kunnen U bijstaan in deze kwestie wanneer U belanghebbende bent in een procedure tot ondertoezichtstelling of een (spoed)uithuisplaatsing van een minderjarige.

Naamrecht
Voor het gebruik van de voornaam en de achternaam bestaan wettelijke regels. Heeft U vragen over de keuze of het gebruik van de achternaam van Uw kinderen, Uzelf of Uw partner dan kunnen wij U daaromtrent adviseren. Wenst U Uw voor- of achternaam te wijzigen dan kunnen wij U assisteren bij de Rechtbankprocedure en/of het verzoek bij het Ministerie van Justitie.
2013 Egency. All rights reserved | Disclaimer